Gatehouse at Lanhydrock House

Gatehouse at Lanhydrock House

The impressive 17th century gatehouse at Lanhydrock house near Bodmin

Nov 2005

Related images